A projekt bemutatása


EFOP-2-2-14-17. A nevelőszülői hálózatok infrastruktúrális fejlesztése 
 
 
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
 
és
 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 

"Minőségibb ellátással az eredményes társadalmi integrációért" 

Az intézmény pályázatot nyújtott be a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatásával az EFOP-2.2.14-17. felhívására 2017. évben. A pályázat sikeres volt. A támogatási szerződés aláírásra került. A pályázat megvalósításának kezdő időpontja 2018. április 01. napja. Időtartama 18 hó. A pályázat megvalósítására elnyert összeg: 109.493.487,-Ft.

A projektet a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat valósítja meg.  

A projekt céljainak meghatározása

a,         A nevelőszülői családok infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében.

b,         A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök használatba vételének biztosítása a nevelőszülői háztartások számára annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek ellátásának színvonala.

c,         A nevelőszülői családokban élő gyermekek családi életre történő felkészítésének, a kulturált szabadidő eltöltésének támogatása eszközbeszerzéssel.

d,         Nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kacsolódó humán erőforrás megerősítése a nevelőszülők, és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetencia fejlesztése által.

e,         Szakmai továbbképzés keretében a nevelőszülők készségeinek fejlesztése, problémamegoldó hatékonyságának növelése, nevelőszülői szerep erősítése új információk közvetítése. Nevelési nehézségekkel küzdő szülők mentális erősítése. 

A PROJEKT HÁTTERE ÉS INDOKLÁSA

A szakterület elemzése

Az ENSZ, az Európai Unió és az Európa Tanács gyermekjogi programjaiban négy közös területet találunk: a szegénység és társadalmi kirekesztés, a gyerekek elleni erőszak, a kiemelten védtelen gyerekek csoportjai, és a gyerekek aktív részvétele az őket érintő kérdésekben, véleményük kikérése és meghallgatása. Az Európa Tanács a gyermekek jogairól 2012-2015 stratégiája az „Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel” program részeként széles kormányközi konzultáció eredménye, amely a gyermeki jogokat holisztikusan és integráltan kívánja alkalmazni a kihívások kezelésében. Az EU és az Európa Tanács további közös területe a gyermekbarát igazságszolgáltatás és a családpolitika.

A Bizottság gyermekjogokra vonatkozó fellépése az Alapjogi Charta végrehajtásának részét képezi (COM(2010)573). A Lisszaboni Szerződés előírja az Unió számára a gyermekjogok védelmének előmozdítását. Az Európa 2020 stratégia és a stockholmi program végrehajtására vonatkozó bizottsági cselekvési terv (COM(2010)171) célja a gyermekek jobb oktatásban való részesülése, az ehhez szükséges szolgáltatások és erőforrások rendelkezésre bocsátása, továbbá a jogaik védelme.

Az Európai Unióban minden negyedik gyermek szegénységben él, és különösen ki van téve a bántalmazás veszélyének. Az új menedékkérők negyedét minden évben gyermekek alkotják, évente 250.000 gyermek eltűnését jelentik be, az emberkereskedelem azonosított áldozatainak 15%-át gyermekek teszik ki, és Európa-szerte több mint egymillió gyermek áll intézményi gondozás alatt. Az Unióban a gyermekvédelmi rendszerek kialakítása és működtetése elsősorban az egyes tagállamok feladata, mindamellett a gyermekek jogaival összefüggő egyes területeken, például a büntetőeljárás során őket megillető jogok, az Unión belüli szabad mozgás, a menedékjog és a gyermekkereskedelem terén az Unió felhatalmazással rendelkezik közös szabályok létrehozására. Az Unió olyan esetekben is szerephez jut, amikor a gyermek biztonságának biztosítása határokon átnyúló feladatot jelent, azaz például ha egy kísérő nélküli gyermek egyik országból a másikba költözik, vagy eltűnik. 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése Magyarországon állami és önkormányzati feladat. Egyik alapköve a gyermekvédelmi jelzőrendszer, amely az alábbi intézményekből és személyekből áll:

·      az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

·       a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat, a családsegítő központ)

·      a közoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó)

·      a rendőrség,

·      az ügyészség,

·      a bíróság,

·      a pártfogó felügyelői szolgálat,

·      az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

·      a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

·      a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok,

·      a munkaügyi hatóság.

A gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások, személyes gondoskodást nyújtó alapellátások, szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. A pénzbeli és természetbeni ellátások célja hogy megelőzze és csökkentse a gyerekek anyagi típusú veszélyeztetettségét, megakadályozza azt, hogy egy gyermeket kizárólag a család rossz anyagi helyzete miatt kelljen kiemelni a családból.

Magyarországon napjainkban 20 ezer kiskorú gyermek részesül gyermekvédelmi gondoskodásban, és a családjukon kívül nevelkednek. A kiskorúak mellett 3 ezer körüli nagykorú, fiatal felnőtt részesül utógondozói ellátásban. Jelenleg hazánkban a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek többsége családi körülmények között, nevelőszülőknél nevelkedik, s csak kisebb részük gyermekotthonokban, közülük is minden második kis létszámú, a családi neveléshez közelebb álló lakásotthonban él. A gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek és fiatal felnőttek száma 2014-ben az előző évinél 6,9%-kal magasabb volt: 23.000, közülük 20.000-en kiskorúak voltak, 64%-uk nevelőszülőnél élt. A szakellátásban részesülő kiskorúak aránya nő, a csökkenő gyermekszámon belül. Ezer azonos korú lakosra 2010-ben 9,9, 2014-ben 11,7 fő jutott. A nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma 14.000 volt, 4,8%-kal több, mint az előző évben.

Gyermekvédelmi szakellátásban gondozottak létszámadatai szükséglet szerint Fejér megyében

Sor-

szám

Megnevezés

2016.12.31

2015.12.31.

2014.12.31.

2013.12.31.

2012.12.31.

2011.12.31.

1.

Ideiglenes hatállyal elhelyezett

29

20

32

52

49

48

2.

Nevelésbe vett (átmeneti nevelt, tartós nevelt is)

697

670

659

552

538

558

 

 

42

29

35

3.

Összesen

726

690

691

646

616

641

4.

Össz.-ből

Különleges ellátási szükségletű gyermekek száma

339

296

273

240

223

229

5.

Össz.-ből:

Speciális ellátási szükségletű gyermekek száma

11

17

31

28

21

23

6.

Össz.-ből:

Kettős ellátási szükségletű gyermekek száma

12

14

-

-

-

-

7.

Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek

96

108

101

105

114

122

             

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők létszáma Fejér megyében kismértékben emelkedést mutat. 

Fejér megyében a gyermekvédelmi szakellátórendszer kellően differenciált, lakásotthoni, gyermekotthoni, különleges gyermekotthoni, utógondozói otthoni, valamint nevelőszülői elhelyezéssel. Speciális gyermekotthoni férőhely nincs a megyében, ők a minisztériumi fenntartású speciális gyermekotthonokban kerülnek elhelyezésre. 

Nevelőszülői hálózatunkban 2016.12.31-én 195 nevelőszülői családban 517 kiskorú valamint 50 utógondozói ellátott fiatal volt elhelyezve. 

Gondozási hely

Telephely címe

Engedélyezett férőhely 2016.12.31.

(működési engedély alapján)

Ellátott kiskorúak száma 2016.12.31.

Utógondozói ellátottak száma 2016.12.31.

Ellátottak száma összesen

Férőhely kihasználtság gondozási nap szerint

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői Hálózata

8000 Székesfehérvár Tüzér u. 6.

665 + 2 kfh.

517

50

567

85%

A gyermekek nevelésbe vételét megalapozó okok meghatározása igen összetett feladat. Általában a családoknál többféle probléma van egyszerre jelen. A család életkörülménye, életvitele, a megoldatlan lakhatási problémák, a szülő szenvedélybetegsége legtöbb esetben továbbra is alapproblémaként jelentkezik, és esetenként erre épülnek a gyermeket elhanyagoló vagy éppen veszélyeztető, bántalmazó szülői magatartások. 

Vezető okok:

·      elhanyagolás

·      kiskorú veszélyeztetése

·      kiskorú magatartása és nem megfelelő szülői attitűd

·      életkörülmény, életvitel

·      szülői felügyeleti jogot érintő vizsgálatot a szülő kérte 

Az intézmény gyermekvédelmi szakellátás keretében, otthont nyújtó ellátásként, - működési engedély birtokában - nevelőszülői hálózatot működtet. A működtető és a nevelőszülő közti foglalkoztatási jogviszony alapja írásba foglalt keret megállapodás.

A nevelőszülő otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a gyámhatóság által nevelésbe vett gyermeknek és az utógondozói ellátott fiatal felnőttnek.

Integrált intézményünknél nevelőszülői családokban nevelkedő szakellátásban elhelyezett gyermekek Aba, Agárd, Alap, Bakonycsernye, Bakonysárkány, Balatonbozsok, Balatonlelle, Balinka, Balinka–Mecsér, Baracs, Berhida, Bodajk, Budapest, Cece, Csákberény, Csákvár, Csetény, Csór, Dég, Dég-újtelep, Dunaújváros, Enying, Ercsi, Ercsi–Sinatelep, Érd, Gárdony, Györköny, Isztimér, Iváncsa, Jásd, Kápolnásnyék, Kisapostag, Kőszárhegy, Kulcs, Lepsény, Lovasberény, Mezőszentgyörgy, Mór, Nádasdladány, Nagydorog, Nagyvenyim, Németkér, Óbarok, Ősi, Pákozd, Pátka, Perkáta, Polgárdi, Pusztaegres, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Réde, Regöly, Sárbogárd, Siófok, Soponya, Súr, Székesfehérvár, Tabajd, Tác, Tamási, Úrhida, Vál, Várpalota, Velence, Veszprém, Zichyújfalu településeken élnek. 

A feladat ellátása érdekében gondoskodunk a gyermekek lakhatásáról, élelmezéséről, ruházkodásáról, egészségügyi és mentálhigiénés ellátásáról, iskoláztatásáról, szabadidejének hasznos eltöltéséről, zsebpénzéről, valamint az utógondozói ellátott szükséglete szerinti ellátásáról. A gyermekek, illetve a fiatal felnőttek életkorának megfelelően elősegítjük készségeik, képességeik fejlesztését, szocializációját, habilitációját, rehabilitációját, reszocializációját.

A gondozási helyeinken segítjük, felkészítjük a gyermekeket, illetve a fiatal felnőtteket az önálló életvitelre. Közreműködünk a családdal való kapcsolatok folyamatossá tételében, erősítésében. Ha ez nem lehetséges, elősegítjük a gyermek örökbefogadó családba történő beilleszkedését.

A családot leginkább modellezni képes nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek és fiatalok helyzete előnyösebb, mert szilárd értékrendet, pozitív mintát, elfogadást és befogadást, szeretetet kapnak. Fejér megyében a szakellátásban élő gyermekek 72%-anevelőszülői családban nevelkedik.

A Nevelőszülői Hálózatban elhelyezett gyermekek vonatkozásában mind szocializációs szintjükben, neveltségi szintjükben, mind a tanuláshoz való viszonyukban tapasztalható lemaradás, a megfelelő nevelőszülői, szakemberi és pedagógusi hozzáállással gyorsan javuló tendenciát képes mutatni. Ezért esetükben, a korábbi életévekben elszenvedett hátrányok, lemaradások leküzdése, a felzárkóztatás eredményesebb.

A nevelőszülők több, mint fele három, vagy annál több szakellátásban nevelkedő gyermek és fiatal felnőtt ellátását biztosítja. 

Nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma

Nevelőszülők száma

 

0

5

1

45

2

41

3

40

4

29

5

21

6 vagy több

14

összesen

195

(Forrás: 2016 évi statisztikai adat) 

Sikeres pályázati projekt megvalósításával a nevelőszülői családok motivációja erősödik, a nevelőszülők száma emelkedhet, ami jelentősen megkönnyítené a gyermekek nevelőszülői családokban történő elhelyezésének lehetőségét. Saját ilyen mértékű erőforrás hiányában nincs lehetőség ilyen mértékű  eszközbeszerzésre, ennek következtében a felzárkóztatás lényegesen kisebb mértékben valósulna meg.

A nevelőszülői családokban fokozott igénybevételnek vannak kitéve a háztartási gépek, az elhasználódott eszközök javítása, cseréje nagy anyagi terhet ró a nevelőszülőkre.  

A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A projekt célcsoportja a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ által foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülők. A felmérésben 195 nevelőszülő vett részt. A családoknak kiküldtünk egy szükségletfelmérő lapot, amely két témakörben (fejlesztő eszközök, háztartási gépek) tartalmazott felsorolást az igényelhető eszközökről. A nevelőszülőknek ki kellett választani rövid indoklással azokat az eszközöket, amelyek a náluk elhelyezett gyermekek gondozásának, fejlesztésének minőségét javítanák.

A projekt célcsoportjába tartozó nevelőszülők 89%-a Fejér megyében él. Fejér megye Magyarország fő közigazgatási egységeinek egyike, a Közép-Dunántúl régió egyik megyéje. Az ország közepes nagyságú megyéi közé tartozik, területe az ország területének nem egészen 5 %-át, népessége 4,2 %-át teszi ki.

Fejér megyét is érintette az elmúlt években végrehajtott közigazgatási átszervezés. 2011-ben a korábbi 10 kistérségből 9 járást, később pedig 8 járást alakítottak ki. Ezen járások mérete és gazdasági potenciálja jelentősen különbözik. A megye két megyei jogú városa, Székesfehérvár és Dunaújváros az ország fontos gazdasági központjai. A két megyei jogú város mellett a megyében 7 város található. Ezzel – a városok arányát tekintve – Fejér megye megfelel az országos átlagnak. A városok a megye településszerkezetében meghatározó szerepet töltenek be, különösen a megyeszékhely és Dunaújváros, a kisvárosok közül Mór és Bicske. A városok szerepe ugyan az elmúlt években némileg felértékelődött, de továbbra is Székesfehérvárnak van a legnagyobb vonzáskörzete

Fejér megyei járások

Járások

Székhely

Település

Népesség
(2012)

Terület

Népsűrűség

ebből város

2013-ban

km²

fő/km²

Bicskei

Bicske

14/2

35 660

578,25

62

Dunaújvárosi

Dunaújváros

16/4

91 854

650,05

141

Enyingi

Enying

5/1

13 187

278,46

47

Gárdonyi

Gárdony

10/2

29 775

306,79

97

Martonvásári

Martonvásár

8/2

26 531

277,13

96

Móri

Mór

12/2

34 431

417,55

83

Sárbogárdi

Sárbogárd

12/1

28 509

653,52

44

Székesfehérvári

Székesfehérvár

22/3

156 935

1032,05

152

 A megye északi és déli területei kötött viszonylagos fejlettségbeli különbségek állnak fenn, de még így is a legfejlettebb megye a főváros, Budapest után. A járások és a járásszékhely települések, valamint ezen városokat övező várostérségek fejlettsége meglehetősen eltérő. Fejér megye gazdasági szempontból az elmúlt néhány évben erősödött, azonban nem változott a fejlettebb centrum-elmaradottabb periféria gazdasági különbsége. A Székesfehérvári és a Gárdonyi járások viszonylagos gazdasági jóléte és az Enyingi valamint a Sárbogárdi járások átlag alatti fejlettsége továbbra is fennáll.

Fejér megye demográfiai helyzete az elmúlt években az országoshoz hasonlóan alakult, azaz folytatódott a népesség számának csökkenése. Ennek oka az alacsony születési szám és a magas halálozási szám. A városok népessége az elvándorlás következtében is csökkent (különösen Dunaújváros vonatkozásában), mindössze Bicske, Gárdony és Rácalmás népessége nőtt 2011. óta. Míg örvendetes az a tény, hogy az átlagéletkor tovább emelkedett, ugyanezen oknál fogva a lakosság öregszik. A születéskor várható átlagos élettartam Fejér megyében lényegében megegyezik az országossal, az országos rangsorban a Fejér megyei férfiak a 6. helyen, a nők a 10. helyen állnak. A két nem közti különbség gyakorlatilag változatlan.

A nevelőszülői családok többsége falvakban, kisebb településeken él. A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői hálózatában ellátott kiskorú gyermekek száma 2017.08.31-én 549 fő. Ebből 258 főnél életkora, tartós betegsége, értelmi-, érzékszervi fogyatékossága miatt különleges szükségletet állapított meg a Szakértői Bizottság. A 258 főből 90 gyermek életkora miatt különleges ellátási szükségletű. 137 gyermek fogyatékosság miatt (érzékszervi-, beszédfogyatékosság, egyéb pszichés fejlődési zavar, súlyos tanulási zavar, súlyos figyelemzavar, magatartászsabályozási zavar, enyhe- és középfokban eltérő értelmi képességű) különleges ellátási szükségletű. 37 gyermek tartós betegsége miatt különleges ellátási szükségletű.

A bemutatott adatokból kiderül, hogy a Nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek csaknem felénél valamilyen pszichés, testi vagy értelmi akadályoztatottság észlelhető.

Felmérések alapján elmondható, hogy évről évre növekszik a különleges ellátási szükségletű gyermekek száma, aminek következtében a nevelőszülők által nyújtott szolgáltatást is fejleszteni kell. Folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a nevelőszülőknél nevelkedő különleges ellátási szükségletű gyermekek minél magasabb színvonalú, szükségletüknek megfelelő, adekvát ellátást kapjanak.

Meg kell említeni azt a tényt is, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élők szinte kivétel nélkül traumatizált, elhanyagolt gyermekek. A testi elhanyagolásnak egyértelműek a veszélyei, de az érzelmi elhanyagolásnak is komoly következményei lehetnek: fejlődési elmaradás, idegrendszeri problémák, érzelmi sérülések, gyenge tanulási teljesítmény, magatartási problémák, önkárosító viselkedés. Ehhez hozzájárul még a családból való kiemelés traumája.

Elmondható, hogy azok a gyermekek is szerteágazó magatartásproblémával, önértékelési zavarral küzdenek, akiknél nem állapítottak meg különleges ellátási szükségletet.

A gyermekek fejlesztésével, képességeik felmérésével foglalkozó szakemberek évről – évre szembesülnek azzal a ténnyel, hogy az iskolába induló gyerekek jelentős része az idegrendszeri éretlenség jeleit mutatják, tanulási képességeik gyengék, fejletlen a nagymozgásuk és az íráshoz elengedhetetlenül szükséges finom motorikájuk is. Különösen igaz ez a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek körében, akik a családjukban elszenvedett traumák, elhanyagolások miatt jelentős érzelmi, szociális, mentális területen megfigyelhető lemaradással küzdenek.

A nevelőszülők által pályázott fejlesztő eszközök nagy része a gyermekek érzékszervi- és mozgásfejlődését támogatja. A mozgás a fejlődés motorja. Megfelelő mennyiségű mozgásingerre van szükség az ép idegrendszer fejlődéséhez, melynek érettsége elengedhetetlenül fontos a kultúrtechnikák elsajátításában. Amennyiben a korai években nem kapja meg a gyermek a fejlődő idegrendszere számára szükséges ingereket, impulzusokat, az visszafordíthatatlan hátrányokat jelent a nagymozgások és a gondolkodás fejlődése szempontjából, ami később kihat az iskolai teljesítményére, önértékelésére, hosszú távon pedig az életben való lehetőségeire. Kutatások azt mutatják, hogy az első 6 életévben szerzett mozgásos tapasztalatok alapvetően meghatározóak az egész későbbi élet szempontjából. Ez az az időszak, amikor az agy a legfogékonyabb az érzékletek iránt és leginkább képes őket rendezni. Tehát a kritikus periódus végéig a gyermeknek meg kell kapnia a megfelelő vesztibuláris ingereket elsősorban saját testének mozgatása, próbálgatása által, aminek elmaradása, negatívan befolyásolja testérzetének fejlődését. A mozgás és a megismerő tevékenységek szorosan összefüggő képletek, ezért a gazdagon árnyalt mozgás hiányát a megismerő tevékenységek és a magatartásszabályozás zavarai kísérik. Az említett készségek sérülése esetén jelentős hátránnyal indulnak gyermekeink az iskolai életben, ahol sokkal jobban tudnak teljesíteni azok a gyerekek, akiknél a szenzomotoros funkciók jól fejlettek. Az otthoni motiváló környezet biztosítása mellett tehát a tudatos fejlesztésre is törekednünk kell.

Mindezek alapján elmondható, hogy a nevelőszülői családok által pályázott fejlesztő eszközök lehetőségeket biztosítanak a gyermekek speciális mozgásfejlesztésére, külön kitérve az alapmozgások, a keresztmozgások, valamint a finommotorika területeire, melyek fejlesztése kiemelt jelentőségű az írás, az olvasás elsajátításának folyamatában. A fejlesztés hatására hosszú távon javul a gyermekek általános pszichés állapota, ritkábban jelentkezik náluk levertség, szorongás, apátia. A sikerélmények hatására motivációjuk, önbizalmuk erősödik, pozitív énkép alakul ki bennük. Szociális kapcsolataik pozitív irányba változnak, kapcsolatteremtő képességük megnő. A fejlesztő eszközök segítséget nyújtanak abban, hogy jellemzően a szociális, és tanulási sikertelenségekből adódó komoly önértékelési zavarokat leküzdhessék, és reális énképpel rendelkező, egészséges személyiségű felnőttekké váljanak.

Nagy kihívást jelent minden nevelőszülőnek, ha családjába különféle fejlődési lemaradásokkal küzdő gyermek kerül. Vidéken, várostól távol élő nevelőszülőknél nehézséget okoz a gyermekek különleges ellátása, mivel az adott településen gyakran nincs szakképzett logopédus, fejlesztőpedagógus, ill. a fogyatékosságnak megfelelő iskolatípus sem, így sok esetben utazni kényszerülnek. Annak érdekében, hogy a megfelelő iskolába eljuthassanak, illetve a fejlesztő pedagógust elérhessék gyakran akár rendszeresen 15-30 km-t is meg kell tenniük.

A nevelőszülőknél élő gyermekek elsődleges szocializációja a családban történik, fejlődésüket, társadalmi beilleszkedésüket az segíti, ha a lakóhelyükön sikerül a felmerülő problémákat megoldani. A családok támogatása fontos tényező a különleges ellátási szükségletű gyermekek ellátásában, hiszen ha a nevelőszülőt pozitív hatások érik mind a szűkebb, mind a tágabb környezetéből, akkor sikeresebben küzd meg a helyzetével, lép az aktív elfogadás szintjére, nyit az egyre tágabb környezete felé és mindennek következtében a gyermekre is pozitívabb hatást képes gyakorolni, nagyobb mértékben lesz képes segíteni a gyermek fejlődését. A gyermek teljes elfogadása azért is nagy jelentőséggel bír, mert vizsgálatokkal is alátámasztották, hogy a gyermekek eltérő szükségleteihez igazított megfelelő nevelési módszer pozitív hatásai kiemelkedőek tudnak lenni.

A pályázat során igényelt fejlesztő eszközök nagy segítséget jelentenének a családoknak a náluk nevelkedő gyermekek teljes körű ellátásában, jelentős mértékben hozzájárulnának ahhoz, hogy a családok ne kerüljenek megoldhatatlan, vagy nagy megterhelést jelentő helyzetekbe. A jól összehangolt intézményi és otthoni tevékenységek eredményei javítják a szülő-gyermek kapcsolatot, pozitívan hatnak vissza a gyermekek teljesítményére. A közösen végzett gyakorlatok elősegítik, megerősítik a gyermek és a nevelőszülők közötti kötődést. Az erős kötődéssel jellemezhető szülő-gyermek kapcsolat kedvezően hat a gyermek szociális viselkedésére, magasabb motiváltság és teljesítmény, illetve pozitívabb énkép fogja őt jellemezni. A biztos kötődésű kapcsolatban a szülők nagyobb odaadást, figyelmet és szeretetet tanúsítanak gyermekük felé, továbbá jobban bátorítják gyermekük önállóságra törekvését is. A nevelőszülők is bevonódnak gyermekük fejlesztésébe, kompetensnek érzik magukat, amitől motiváltságuk megnő. Törekednek rá, hogy a gyermekük a kialakított készségeket más környezetben is képes legyen alkalmazni. A családi nevelés segítésének célja: az egyéni képességek kiteljesítése és a családok életminőségének javítása.

Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra is. Sok kisgyermek rendelkezik rendkívüli adottságokkal az élet legkülönbözőbb területein (művészetek, sport, tanulás…), amelyek arra ösztönöznek bennünket, hogy segítséget nyújtsunk nekik, motiváljuk őket képességeik fejlesztésében. A kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyermekek, fiatalok tehetségének felismerésén túl fontos szempont a képességek, kompetenciák fejlesztése, fejlődésük segítése és nyomon követése. A nevelőszülők által igényelt eszközök jelentős része segítené gyermekeink tehetségének kibontakoztatását, és hozzájárulna ahhoz, hogy adottságaikat minél magasabb színvonalon tudják kifejezésre juttatni. Hiányos szocializációjukból adódó kirekesztettségük, beilleszkedési nehézségeik, iskolai sikertelenségeik mellett pozitív elismerésben részesülnek, sikerélményekhez jutnak, ami által személyiségük pozitív irányba változik, motiváltabbak lesznek az élet más területén is. Kutatások kimutatták, hogy szociokulturálisan hátrányos gyerekek az átlagosnál ingerkeresőbbek, így a korai fejlesztés nem csak a képességek fejlődését segíti, hanem a viselkedési problémákat (kallódás, devianciák) is megelőzi.

Az említett nehézségek miatt a nevelőszülőkben, s a nevelőszülői hálózat szakembereiben gyakran felmerül az igény arra, hogy a gyermekek a szakszolgálattól kapjanak segítséget.  A Szakértői Bizottság gyógypedagógusa több gyermek egyéni fejlesztését végzi, aki a nevelőszülőkkel, nevelőszülői tanácsadókkal együttműködve arra törekszik, hogy minél hatékonyabban, szakszerűbben történjen a gyermekek megsegítése, az átélt traumáik, veszteségeik feldolgozása. Közös cél, hogy a gyermekek megtanulják kezelni belső feszültségeiket, agressziójukat, amelyek tartósan gátjai a társadalmi beilleszkedésüknek. Az igényelt fejlesztő eszközök birtokában a fejlesztési lehetőségek szélesebb köréhez jutnának hozzá a szakemberek.

A családjukból kiemelt gyermekeknek minden hónapban lehetőségük van szüleikkel, és az esetlegesen más gondozási helyen élő testvéreikkel való kapcsolattartásra. A kapcsolattartás a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ kapcsolattartó helyiségében zajlik, ahol egy-egy alkalommal több száz ember van jelen. A különböző életkorú, fejlődési stádiumban lévő, sérült gyermekek és szüleik többnyire nehezen élik meg a kapcsolattartásnak ezt a légkörét. A pályázat során igényelt játékok segítenének feloldani a helyzet okozta feszültséget és lehetőséget teremtenének a gyermeknek szüleikkel való együttes játékra, közös élmények átélésére, ezáltal a kialakult kötődés fenntartására, erősítésére, amelyben segítséget nyújt a családoknak a gyermek nevelőszülője, illetve a jelen lévő nevelőszülői tanácsadó.

 

A Nevelőszülői Hálózat rendszeresen szervez a családoknak különféle szabadidős programokat, melyeknek célja a közösségformálás, készségfejlesztés, tehetséggondozás, vagy a családok részére minőségi szabadidős program biztosítása. Ilyen a gyermekek nyári táboroztatása, gyermeknapi rendezvény, egyéb, ünnepkörökhöz kapcsolódó közös összejövetelek. A Nevelőszülői Hálózat által igényelt eszközök révén a szakemberek színvonalas, a gyermekek szükségleteire épített programokat tudnának kínálni.

 

A projektgazda bemutatása

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Székesfehérvár, Tüzér u. 6. szám alatt működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, integrált intézmény. Jelenlegi struktúrájában 2007. július 1. óta működik.

Az Alapító Okiratban megtalálható intézmény alaptevékenysége a következő:

-     A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottsági tevékenység, és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. § (1) bekezdés a) pontja szerint vezetett nyilvántartásban szereplő gyermekekhez kapcsolódó feladatok ellátása.

-   Ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti 0-3 éves életkorú, különleges szükségletű gyermekek ellátása. Ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem magyar állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró illetékes járási hivatala (továbbiakban gyámhivatal) határozata alapján különleges, illetve speciális szükségletű gyermekek ellátása. Nevelésbe vett (2014. január 1-től jogszabály módosítás okán egységesített elnevezéssel), a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek ellátása.

-   Gyámhivatali határozattal nevelésbe vett (2014. december 31-ig ebben a státuszban lévő), nevelésbe vett (2014. január 1-től jogszabály módosítás okán egységesített elnevezéssel), illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett, 3-17 éves gyermekek ellátása, akik az általa fenntartott, a Gyvt. 53.§ -a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben, vagy befogadó szülőnél kerülnek elhelyezésre és nem minősülnek különleges, vagy speciális szükségletűnek.

-   A gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53/A §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú, fiatal felnőttek ellátása.

-   A Gyvt. 93.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt utógondozói ellátás végzése.

Szervezeti egységeink:

Szakszolgálati szakfeladat:

-         Gyermekvédelmi gyámi csoport

-         Örökbefogadási csoport

-         Szakértői Bizottság

-         Nyilvántartási- és elhelyezési csoport

-         Gazdasági csoport

Otthont nyújtó ellátás:

-         Nevelőszülői Hálózat

-         Lakás- és gyermekotthoni szakmai egységek

-         Utógondozói szakmai egység

Az intézmény a hatályos jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látja el, melyek az alábbiak:

-         területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatai,

-         otthont nyújtó ellátás biztosítása lakás- és gyermekotthonok,
különleges gyermekotthon és nevelőszülői hálózat működtetésével,

-         utógondozói ellátás, utógondozás

-         támogatott és kötelezően támogatott közvetítői eljárás.

Az integrált intézményben külön szakmai egységet képeznek az egyes szakfeladatok:
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a nevelőszülői hálózat, a 4 szakmai egység lakásotthonokkal Sárbogárdon, Dégen, Mezőfalván és Előszálláson, 1 utógondozói otthon Előszálláson, 2 különleges gyermekotthoni szakmai egység Velencén és Martonvásáron, valamint az intézmény székhelyén működő 48 férőhelyes Gyermekotthon.

ntézményünkben 242 fő áll közalkalmazotti jogviszonyban, 195 fő nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban.

Az integrált intézményünkhöz 761 fő kiskorú ellátott tartozott 2017. augusztus 31-én, melyből nevelőszülői hálózatban 549 fő kiskorú és 50 fő utógondozói ellátott nyert elhelyezést.

Intézményünk nevelőszülői hálózatot működtet, melynek múltja és hagyománya van. 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői Hálózata otthont ad minden olyan azonnali elhelyezett és nevelésbe vett gyermeknek, akinek a családja átmenetileg nem tudja biztosítani a gyermek alapvető szükségleteit, vagy veszélyezteti további fejlődését, és utógondozói ellátottnak. Teljes körű ellátást nyújtunk a gyermek számára, a szükségletének leginkább megfelelő nevelőcsaládban.

A nevelőszülő - egyéni gondozási-nevelési terv alapján - a saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermeknek. Ennek érdekében különösen elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyisége kibontakozását. A működtető támogatásával hozzájárul a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülésének elősegítésében és ennek érdekében együttműködik a családdal, vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez nem áll a gyermek érdekében, örökbefogadó családnál történő elhelyezésében közreműködik. A nevelőszülő segíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét, és felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére.

Intézményünk kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Mintegy 400 támogatót tudhat maga mellett, akik a társadalmi felelősségvállalás keretében tevőlegesen, vagy adományaikkal hozzájárulnak a gyermekek jobblétének biztosításához. 

Nevelőszülői Hálózat körébe tartozó tevékenységeink:

·      A szakmai szolgáltató és hatósági döntést előkészítő feladatokhoz beszámolók, javaslatok készítése.

·      Az alapellátásban tovább nem tartható, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára nevelőszülői ellátás biztosítása.

·      A nevelőcsaládnál elhelyezett gyermekek gondozásának, fejlődésének figyelemmel kísérése.

·      A nevelőcsalád segítése és ellenőrzése a nevelési díj és az ellátmány felhasználásában, valamint szakmai tevékenysége ellátásában.

·      A nevelőcsaládok szakmai tanácsadással, családgondozással, utógondozással való segítése.

·      Új nevelőszülők kiválasztása, nevelőszülői tanfolyamon való felkészítése.

·      Nevelőszülők folyamatos továbbképzésének biztosítása.

·      A gyermek és vérszerinti családja között a kapcsolattartás koordinálása, amennyiben lehetőség van rá, a gyermekek családjukba történő visszagondozása.

·      A gyermek érdeke és szükséglete szerint örökbe adásra felkészítése, örökbe adásának segítése.

·      Nyilvántartások vezetése.

·      Szaktanácsadás.

·      Gyermekek személyiség állapotának felmérése.

·      Rendezvények szervezése.

Nevelőszülői Hálózat munkatársai:

- hálózat szakmai vezetője

- nevelőszülői tanácsadók

- nevelőszülők, gyermekgondozók

- gyermekvédelmi ügyintéző

A Nevelőszülői Hálózat fejlesztésére, bővítésére 2004-ben programot dolgoztunk ki, mely megvalósítása eredményeként a nevelőszülői családok és az általuk biztosított férőhelyek száma folyamatosan emelkedik. A nevelőszülői családokban nevelkedő gyermekek száma 10 év alatt megkétszereződött. 2014.01.01-jétől valamennyi szakellátásba kerülő 12 év alatti gyermeket nevelőszülőnél kell elhelyezni a törvényi változásnak következtében, emellett a nevelőszülői tevékenység munkaviszonynak számít.  Szakmai törekvéseink és fenntartói támogatás eredményeként elértük, hogy minden olyan gyermek, akinek szükséglete szerint nevelőszülői elhelyezés javasolt, azt biztosítani is tudjuk. Jelenleg az ellátottak 72 %-a nevelkedik nevelőszülői családokban. A működési engedéllyel rendelkező nevelőszülők száma 201 fő.

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban jelenleg áll 195 fő. 

Szakmai munkánk során nagy gondot fordítunk a nevelőszülők szakmai megsegítésére. Ennek fő letéteményesei a tanácsadók, az intézményben egyéb szakterületeken dolgozó segítő szakemberek, és a gyermekvédelmi gyámok. Az intézmény vezetése a hálózat vezetőjével együtt menedzseli a Nevelőszülői Hálózatot, segíti a társadalmi megbecsülés erősítését. Munkánk eredményeként folyamatos az érdeklődés a nevelőszülői tevékenység iránt. 

A tájékoztatásban és az érdeklődés fenntartásában jelentős szerepet töltenek be sajtónyilvános rendezvényeink, programjaink. Az új nevelőszülők belépése további kihelyezéseket tesz lehetővé és pótolja a különböző okok miatt nevelőszülői tevékenységüket befejező családokat. A jelentkező személyek alkalmassági vizsgálatát felelősen végezzük. A folyamatos utánpótlás érdekében, az alkalmas személyek számára évente 2 alkalommal – tavasszal és ősszel FIKSZ képzést szervezünk. Saját trénerpárossal rendelkezünk, akik a kezdetektől fogva végezték a döntés előkészítő tréninget. A képzés többi részéhez saját előadói kört alakítottunk ki, így hosszú évek óta együtt dolgozó szakemberek biztosították a leendő nevelőszülők megfelelő szakmai felkészítését. A gyermekelhelyezések, illesztések szempontjából felbecsülhetetlen értékűek a képzések során szerzett információk, tapasztalatok, személyes kapcsolatok. Az elmúlt 10 év alatt mintegy 300 személy FIKSZ képzését valósítottuk meg. Segítséget nyújtottunk a nevelőszülőink számára az OKJ szakképesítés megszerzéséhez. Nevelőszülőink közül 53 fő vett részt és végezte el eredményesen az OKJ képzést 2014-ben. A Központi Oktatási Program szerinti nevelőszülői képzésben is részt vesz az intézmény, melynek eredményeként 2017-18-ban összesen 3 csoportban 72 nevelőszülő szerez képesítést. A jól felkészített nevelőszülő garanciát jelent a színvonalas szolgáltatásra, a gyermekközpontú ellátás biztosítására, a működtetővel való együttműködésre. Kiemelten fontos munkánkban a szakemberek, így a nevelőszülők szakmai ismeretének bővítése. Ennek érdekében a szakemberek szakmai továbbképzésen, konferencián, tapasztalatcseréken való részvételét támogatjuk, kihelyezett képzéseket szervezünk. 

A nevelőszülők számára évente 2 alkalommal 6 órás szakmai továbbképzést szervezünk az érdeklődésre számot tartó, illetve szakmailag indokoltnak tartott témák feldolgozásával. Számos új és hagyományos rendezvényt kínálunk az integrált intézmény ellátottai, dolgozói és nevelőszülői részére az év során (Farsang, Föld napja, Tavaszköszöntő, Anyák napja és Gyermeknap, Vakáció búcsúztató programok, közös kirándulások, Nevelőszülői Klub, Gyermekvédelmi Napok, Adventi készülődés, Karácsonyváró, stb.) Emellett a nevelőszülők erkölcsi megbecsülését hivatott szolgálni saját alapítású díjunk, az „Elfogadás Díja”, amelyet évente 3 nevelőszülőnek adunk át, kimagasló munkája megbecsüléseként.

A megvalósítás, projektirányítás és a fenntartás szervezete:

Projekt menedzsment:


A projekt menedzsere Deresné Tanárki Mária a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője. 

A projekt pénzügyi vezetője Kovács Józsefné a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gazdasági Osztályának csoportvezetője.

A projekt szakmai vezetője Vida Marianna, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményvezető-helyettese.

Szakmai megvalósítók:

Külső szakértők:

Közbeszerzési szakértő: A pályázat megvalósulásával összefüggő közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása, valamennyi rész dokumentálása, a kapcsolódó szerződéskötések előkészítése, továbbá közbeszerzési szempontból az eljárások megfelelőségéért való teljes körű felelősségvállalás.

Műszaki ellenőr: A műszaki ellenőr az építtető megbízásából a kivitelezést ellenőrzi, ez a személy jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelőség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása 

Háztartási gépek beszerzése, azok időleges használatba adása előzetes igényfelmérés alapján. Az igényfelmérő lapokat minden nevelőszülői család részére elküldtük. Az igényfelmérő lapon felsorolásra kerültek eszközök, melyek közül a nevelőszülők megjelölték azokat az eszközöket, amely beszerzésével az általuk nyújtott ellátás minősége javíthatóvá válna. Minden nevelőszülő rövid indoklással is ellátta az igényfelmérő lapot, arra kitérve, hogy az eszköz beszerzését mi indokolja. A háztartási eszközökön felül olyan eszközök is felsorolásra kerültek, amelyek a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek gondozásának, fejlesztésének tartalmi és minőségi színvonal növekedését szolgálná. 

Az eszközök használatba adása használatba vételi megállapodással történik, mely alapján a nevelőszülő vállalja, hogy az eszközt rendeltetésszerűen használja, állagmegóvásáról gondoskodik. Az eszközök selejtezésig az intézmény tulajdonába maradnak, minden évben leltározásra kerülnek, amennyiben használatukra a nevelőcsaládban nincs szükség, visszavételezésre kerülnek. Az eszközök vonatkozásában 5 év fenntartható működést biztosít a Nevelőszülői Hálózat. A használatában lévő eszközök meghibásodása esetén a nevelőszülőnek írásban jeleznie kell a problémát, amennyiben az eszköz nem javítható, a vonatkozó szabályozás szerint selejtezésre kerül.

A Nevelőszülői Hálózatban működő nevelőszülők számára beszerzésre kerülő, a gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök listája:

Eszközök általános megnevezése

egységár

darabszám

Tervezett költség

Indoklás

Mosógép 8 kg ruhatöltettel

120.000 Ft

43 db

5.160.000 Ft

Nagy igénybevétel miatt elhasználódott

Felültöltős mosógép

94.999 Ft

14 db

1.329.986 Ft

Nagy igénybevétel miatt elhasználódott

Szárítógép 8 kg ruhatöltettel

84.999 Ft

20 db

1.699.980 Ft

Nem rendelkezett a család a háztartási géppel

Hűtőszekrény

94.990 Ft

3 db

284.970 Ft

Elavult, kisméretű háztartási géppel rendelkeznek

Kombinált hűtőszekrény

119.999 Ft

16 db

1.919.984 Ft

Elavult, kisméretű háztartási géppel rendelkeznek

Fagyasztószekrény

122.899 Ft

14 db

1.720.586 Ft

Elavult, kisméretű háztartási géppel rendelkeznek

Mosogatógép 12 terítékes

85.000 Ft

32 db

2.720.000 Ft

Nem rendelkezett a család a háztartási géppel

Porszívó

22.489 Ft

13 db

292.357 Ft

Nagy igénybevétel miatt elhasználódott

Notebook

156.397 Ft

67 db

10.478.599 Ft

A gyermekek fejlesztésében, tanulásában nyújtana segítséget az eszköz

Trambulin (kisebb átmérőjű)

36.000 Ft

9 db

324.000 Ft

Nem rendelkezett a család, illetve a korábbi eszköz elhasználódott

Trambulin (nagyobb átmérőjű)

42.500 Ft

55 db

2.337.500Ft

Nem rendelkezett a család, illetve a korábbi eszköz elhasználódott

Csúszda

25.999 Ft

2 db

51.998 Ft

Szabadidő hasznos eltöltéséhez

Udvari játékelemek

150.200 Ft

38 db

5.707.600 Ft

Szabadidő hasznos eltöltéséhez

Hintaállvány hintával

29.900 Ft

23 db

687.700 Ft

Szabadidő hasznos eltöltéséhez

Egyensúlyfejlesztő eszköz

27.810 Ft

17 db

472.770 Ft

Mozgásfejlesztéshez

Babakocsi mély

85.990 Ft

3 db

257.970 Ft

Nem rendelkezik a család az eszközzel

Babakocsi sport

54.900 Ft

5 db

274.500 Ft

Nem rendelkezik a család az eszközzel

Kiságy rácsos

49.900 Ft

4 db

199.600 Ft

Nem rendelkezik a család az eszközzel

Járóka

35.000 Ft

6 db

210.000 Ft

Nem rendelkezik a család az eszközzel

Légzésfigyelő

24.990 Ft

6 db

149.940 Ft

Koraszülött babát nevelnek

Pelenkázó komód

29.990 Ft

4 db

119.960 Ft

Nem rendelkezik a család az eszközzel

Csepp háló Ayres terápiás +csiga

22.480 Ft

2 db

44.960 Ft

Koraszülött baba fejlesztéséhez

30-as kerékpár

50.990 Ft

8 db

407.920Ft

Szabadidő hasznos eltöltéséhez

24-es kerékpár

38.890 Ft

2 db

77.780 Ft

Szabadidő hasznos eltöltéséhez

Yamaha P-45 digitális zongora

144.900 Ft

1 db

144.900 Ft

Zenei tehetségének fejlesztéséhez

Biztonsági gyermekülés

20.990 Ft

3 db

62.970 Ft

Nem rendelkezik a család az eszközzel

 

Shure Beta 58A dinamikus énekmikrofon

59.900 Ft

1 db

59.900 Ft

Zenei tehetségének fejlesztéséhez

Weet stop hordozható cseppcsengő

22.990 Ft

1 db

22.990 Ft

Enurezis kezeléséhez

Fészekhinta

36.000 Ft

4 db

144.000 Ft

Egyensúlyérzék fejlesztéséhez

Bordásfal

54.900 Ft

1 db

54.900 Ft

Agyhártyagyulladáson átesett gyermek rehabilitációjához

Labdafürdő medence kislabdákkal

55.950 Ft

2 db

111.900 Ft

Koraszülött babák fejlesztéséhez

Járás segítő

47.705 Ft

1 db

47.705 Ft

Mozgásfejlesztéshez

Fejlesztő eszközök hallássérült gyermekeknek

63.658 Ft

2 db

127.316 Ft

Hallássérült gyermek fejlesztéséhez

Talajtornához gerenda

83.978 Ft

1 db

83.978 Ft

Sport-tehetség fejlesztéséhez

Androidos táblagép

42.999 Ft

1 db

42.999 Ft

Tanulásban akadályozott gyermek fejlesztéséhez

A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök használatához kapcsolódó kompetencia fejlesztés nevelőszülők számára.

A tréning alkalmak általános célja, hogy segítse a nevelőszülőket képessé válni a rájuk bízott gyermekek hatékonyabb és konstruktívabb megsegítésében összetettebb problémák esetében is. Segítse elő önismeretük, szakmai tudatosságuk, szemléletük bővítését az átadott komplex ismeretek által. A tréningek során elérendő általános cél, hogy a résztvevő nevelőszülők attitűdje változzon, erősödjön bennük, hogy a játékok egyfajta habilitációs eszközök is, amelyek segítségével a gyermekeknek a közösségben való részvétele javítható, kiteljesíthető, mindamellett, hogy részképességeik is fejlődnek, s személyiségük fejlődésének is eszközei lehetnek. 

A tréningek során elérendő cél, hogy a résztvevő:

·         legyen motivált a nevelőszülői munkájához fűződő saját attitűdjei, elvárásai és a benne feszülő ellentmondások feltárására, tudja illetve akarja azokat tisztázni, a realitáshoz igazítani;

·         legyen képes alkalmazkodni a csoport által elfogadott normákhoz és a megfogalmazott keretekhez, szabályokhoz;

·         legyen képes együttműködni a csoporttal és a csoport vezetőivel a saját személyiségének és kommunikációjának fejlesztése során;

·         legyen képes a kapcsolatban résztvevő felek lelki állapotának, érzelmeinek, viselkedésének változásait tisztán észlelni, és a változás lehetséges okait megkeresni, értelmezni;

·         legyen képes együttműködni a csoporttal és a csoport vezetőivel a saját személyiségének és kommunikációjának fejlesztése során;

·         legyen képes a megszerzett tudását a gyakorlatba átültetni, és törekedni a tapasztalatból való tanulásra;

·         az emberi kapcsolatokban jelentkező problémák kezelésénél az elsajátított módszereket tudja alkalmazni elméleti tudásának felhasználásával együtt;

·         legyen képes a gyakorlatból merített nevelési vagy konfliktus helyzeteket másokkal együttműködve elemezni, konfliktusait hatékonyan megoldani;

·         alakítson ki a stresszt, feszültséget, konfliktust okozó helyzetek felismeréséhez, rendszerben szemléléséhez és kezeléséhez megfelelő képességet. 

Mivel a tréning a nevelőszülőséghez kapcsolódó készségek fejlesztésén, az elméleti ismeretek és a gyakorlat integrálásán, a szakmai önismeret, tudatosság növelésén dolgozik, a foglalkozások hatására a nevelőszülői feladatok megoldásának hatékonyabbá válását várjuk el a képzésben résztvevők esetében. 

A tréning keretfeltételei

Tartalmi keretek:

A tréning a képzés egészén végighúzódó, saját élményű csoportfolyamatokra épít. A négy találkozás alkalmával sorra kerülő témák a nevelőszülők szemlélet formálását, tudás bővítését, kompetencia fejlesztését célozzák. Az elméleti tudáshoz a tréning során gyakorlati megtapasztalások segítik a megszerzett tudás integrálását.

Minden alkalom egy-egy adott téma köré szerveződik. A foglalkozások felépítése kötött, a bemelegítő, ráhangoló gyakorlatot követi az ún. saját élményt mozgósító gyakorlat, amely az adott témához kötötten a saját élmények felszínre hozását célozza meg.

Minden csoporttag aktívan bevonódik egyéni, páros, kiscsoportos gyakorlatok révén. Minden résztvevő beszámol a saját megoldásáról, érzéseiről, véleményéről. Ez lehetővé teszi a résztvevők mélyebb megismerését, a csoporttagokban felmerülő félreértelmezések, fogalmi bizonytalanságok, téves ismeretek azonnali korrigálását. 

Környezeti feltételek:

A csoportmunkához világos, levegős, fűthető, a résztvevő 50 fő mozgását is lehetővé tevő terem szükséges, amelyben a padok elmozdíthatók, kiscsoportos munkához összetolhatóak és a székek az alkalmak többségében körberendezhetőek. Fontos, hogy külső események (zaj, járkálás stb.) ne zavarják meg a csoportmunkát. 

Személyi feltételek:

Az oktató / tréner rendelkezik megfelelő tapasztalattal kiscsoportok vezetésében, tréning jellegű felnőtt oktatásban, rálátása van a gyermekvédelmi szakellátás belső folyamataira és a nevelőszülői munkára.

A résztvevők száma: 55 fő, 2 csoportban. 

Szükséges eszközök:

– előre elkészített, a résztvevők számának megfelelő fénymásolt segédanyag;

– fénymásolási, nyomtatási lehetőség;

– az íráshoz, rajzoláshoz A4-es méretű csatos tábla, rajztábla;

– A4-es, A3-as papír, csomagoló papír;

– flipchart tábla és papír;

– színes ceruza, zsírkréta, filctoll;

sticky notes;

– laptop, projektor, pendrive;

– fejlesztő játékok;

– bábok, paraván, szerepjátékoz szükséges kellékek

A tréning alkalmak általános felépítése

Tréning 4x 6 óra időtartamban, 55 fő részvételével, 2 csoportban. 

Témák, alkalmak

Az egyes alkalmak témái meghatározottak, a tréner a csoport felkészültségének, tapasztalatainak és egyéni sajátosságainak függvényében alakíthatja a foglalkozások menetét. 

1. alkalom Játék elmélet. Játék a gyermek életében.

Szerepjáték, szabályjáték. Játék és tanulás. Mit tanul a gyermek a játékban?

2. alkalom Fejlesztési lehetőségek (érzékszervi finomítás, kooperációs készséget fejlesztő játékok,  önmagunk és egymás megismerése)

3. alkalom Játék vezetés, konfliktusok a játékban, nevelő anya szerepe a játék során

4. alkalom Hazagondozás előkészítése szerepjáték és bábozás által. 

1. alkalom

Bevezető, energetizáló játék.

Igény felmérés: mit várok a képzéstől? (játékos módon).

Játék: hogyan képzelem el én a játékot? (biológiai, antropológiai, pszichikai elképzelés).

Érvelés csoporton belül. Beosztás csoportokba: színes névjegykártya segítségével.

Játék a gyermek életében.

Explorációs szimbolikus játék (video).

Szerepjátékok.

Szabályjátékok kipróbálása. 

2. alkalom

Fejlesztő játékok gyakorlati megélése:

I. Érzékszervi finomítás.

II. Kooperációs készséget fejlesztő játékok.

III. Önmagunk és egymás megismerése.

Önismereti játékok.

Játékok kipróbálása adott témakörhöz kapcsolódva. 

3. alkalom

Játék vezetés:

2. alkalommal kártyákon feladatot kap mindenki. Ezen a gyermekre vonatkozó adatok, és a szakszolgálat szakembereinek véleménye áll, hogy mely területeket kell fejleszteni.

Feladat: a felsoroltak alapján 2 játék és a gyermek bevonása egy hétköznapi tevékenységbe játékos módon, mely fejlődésében segíti őt. Lehet már kipróbált játékokból válogatni, de lehet akár újat is hozni.

5 ember elmondja, illetve megmutatja milyen játékot, ötletet hozott. Pozitív visszajelzések.

5 fős csoportokban elmondják, megmutatják egymásnak egy ötletüket, s reflektálnak egymásnak, egymást bátorítva.

Konfliktusok a játékban, nevelőanya szerepe a játék során:

Játék szituáció: egy adott szituáció eljátszása, megbeszélése, ki mit tenne a felmerült problémás helyzetben. 

4. alkalom

Hazagondozás előkészítése szerepjáték és bábozás által:

Bábozás, majd szerepjáték kiscsoportokban hazagondozás témakörben.

Mit viszek a batyumban? Virtuális, szellemi batyukészítés. Mit kaptam a képzés során témakörben.  

Nevelőszülői Hálózat részére beszerzésre kerülő eszközök listája: 

Eszközök általános elnevezése

egységár

darabszám

Tervezett költség

Grafomotoros fejlesztő terápia csomag

18.013 Ft

1 db

18.013 Ft

Abo-art pontfestés csomag

31.090 Ft

10 db

310.900 Ft

Logopédiai program eszközigénye

16.820 Ft

3 db

50.460 Ft

Látássérült részére képernyőnagyító program

204.470 Ft

1 db

204.470 Ft

Látássérült részére képernyőolvasó program

426.085 Ft

1 db

426.085 Ft

Látássérült részére nagy feliratos billentyűzet

46.355 Ft

2 db

92.710 Ft

Forgótölcsér

17.800 Ft

2 db

35.600 Ft

Rugós egyensúlyozó

14.900 Ft

2 db

29.800 Ft

Bilibo ülőke

5.110 Ft

5 db

25.550 Ft

Futókerékpár

12.900 Ft

3 db

38.700 Ft

Hallásfejlesztő készlet

54.400 Ft

1 db

54.400 Ft

Go-go busz

31.210 Ft

2 db

62.420 Ft

Csepp hinta

22.480 Ft

3 db

67.440 Ft

Scot és Ride roller és futóbicikli

19.900 Ft

3 db

59.700 Ft

Óriás golyóvezető készségfejlesztő

15.900 Ft

3 db

47.700 Ft

Egyensúlyozó deszka

10.900 Ft

3 db

32.700 Ft

TACTIC sport mozgásfejlesztő készlet

29.900 Ft

1 db

29.900 Ft

Phix pszichológiai társasjáték tiniknek

13.990 Ft

1 db

13.990 Ft

Identity társasjáték

11.990 Ft

1 db

11.990 Ft

Érzelmek birodalma társasjáték

7.990 Ft

1 db

7.990 Ft

Lélekpillangó társasjáték

5.490 Ft

1 db

5.490 Ft

Báb paraván kesztyűbáb csomaggal

61.550 Ft

1 db

61.550 Ft

Adamo babahinta

20.900 Ft

5 db

104.500 Ft

Boldozsár Ildikó Meseterápia c könyve

2.390 Ft

20 db

47.800 Ft

Érzelmi inteligencia kártya és füzet

4.900 Ft

10 db

49.000 Ft

Trambulin védőhálóval 305 cm-es

56.000 Ft

1 db

56.000 Ft

Trambulin védőhálóval 396 cm-es

67.000 Ft

1 db

67.000 Ft

Varázsbetű fejlesztő szoftver intézményeknek

96.100 Ft

1 db

96.100 Ft

Kompetencia fejlesztés a különböző terápiás eljárások és fejlesztő programok megvalósításához, a beszerzett eszközök használatához kapcsolódóan a nevelőszülők, szakmai megvalósítók részére 

5 témakörben történik információátadás, mely havonta 1 alkalommal, 4 órában nyújt általános szakmai ismerteket. A foglalkozásokon 55 fő vesz részt, nevelőszülők és nevelőszülői tanácsadók egyaránt. 

Részképességzavarok fejlesztése témakörben gyógypedagógus szakember bevonásával általános ismertetés a fejlesztő eszközök használatát illetően. Az ismertetés kiterjed arra is, milyen részterület fejlődése érhető el az egyes eszközök használatával. Ezen alkalmakkor sor kerülne terápiás eszközök hatékonyságának ismertetésére, valamint arra, milyen eredmények várhatóak az eszközhasználattól a gyermek fejlődésében. Várható eredmény, hogy a fejlesztő eszközök rendszeres használatával, javul a téri tájékozódás, fejlődik a testséma tudat, optikus és hallási észlelés fejlődik, pozitívan hat a figyelemre, fejlődik a szem-kéz koordináció, nagymozgások, finommozgás. Bővül a gyermekek szókincse, javul a beszédértés, kifejezőkészség.

A részképesség fejlesztése területen belül ismertetésre kerül a logopédiai eszközök használatának eredményessége. Grafomotoros fejlesztés területének célja, várható eredménye is bemutatásra kerül. Hatékonyan fejleszti a diszgráfia területét, a téri és síkbeli tájékozódást, munkamemóriát, pozitív hatással van a figyelem fejlesztésére. Kihat a nyelvi területek, beszéd fejlesztésére, fejleszti az irányérzéket, kézügyességet, helyes ceruzafogás kialakítását célozza. 

Mozgásfejlesztés, szenzoros integrációs fejlesztés témakörben az eszközök használatának ismertetése történik. Részletes szakmai ismertetés történik arról, hogy a mozgásfejlesztés hatékonyan fejleszti az idegrendszert, aktívan hat a beszéd fejlesztésére. Javítja a mozgáskoordinációt, elősegíti mozgásfejlődést. Az egyéni, tervezett szenzomotoros tréning alkalmazásának lehetőségeinek ismertetése, mely fejlesztés elsősorban azoknak a 0-3 éves gyermekeknek ajánlott, akik az életkorukhoz képest elmaradást mutatnak mozgás-, és beszédfejlődés területén, illetve viselkedésük eltér az átlagos gyermekekétől. Ezen kívül azoknak az óvodás gyermekeknek is javasolt ez a fajta terápia, akik az állapot- és mozgásvizsgáló tesztben nem érik el az 50%-os teljesítményt. Heti 3-5 alkalommal kb. 30-40 percet igényel, amit legpraktikusabban otthon lehet kivitelezni. Az egyénre szabott gyakorlatok a nevelőszülők bevonásával otthon is végezhetőek, a gyermek napirendjébe jól illeszthetőek. 

Érzelmi intelligencia fejlesztése, meseterápia alkalmazásának lehetőségei témakörben, pszichológus szakember bevonásával. A gyermekek társas készségeinek fejlődését, önismeretének, önuralmának, magatartásának fejlődését segíti elő a mesék használata. A mesék azt állítják, hogy mindazt, ami a világban vagy bennünk rosszul működik, meg lehet változtatni. A mese képes megszüntetni a problémákból keletkező káoszt, és a helyére állítani egyfajta teljességet. A mesehősöknek nincs múltjuk, az állandó jelenben élnek. Nem tervezgetnek, hanem cselekszenek. Folyton mozgásban, „úton” vannak, mert tudják, hogy nem lehet mindent egy helyen megtalálni. Nem is ott keresik. Mennek, mendegélnek, és bárhol járnak, tapasztalatokat szereznek, hogy azokat önmaguk jobbítására fordítsák. A mesékben minden helyzetnek megvan a kulcsa, de meg kell ismerni a zárás és a nyitás törvényszerűségeit, rá kell jönni, milyen titkokat rejt egy fa, virág, bot vagy köpönyeg. A meseterápia nem a mesék értelmezésén alapul, hanem azon a tudáson, amely a mesehősöktől származik: egy gondolat csak akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják. A meseterápia gyermekvédelmi rendszerben történő használatának lehetőségei, gyermekjogi mesekönyvekkel, valamint a  pszichológiai társasjátékok szerepe az érzelmi intelligencia fejlesztésében. 

Művészetterápia használata a fejlesztésben. Ismerkedés az ABO-ART technikával, eszközök, módszer bemutatása. Lényeges, hogy használata nem igényel rajztudást, bárki végezheti előképzettség nélkül. Nehezen megfogalmazható érzelmek, emlékek, konfliktusok, gondolatok, tapasztalatát tudatosíthatja a résztvevő magában, a kézzelfogható alkotás segítségével, és akár megoszthatja másokkal is élményét, felismeréseit. Fejleszti a képzeletet, a kreativitást, oldja a szorongást. Fejleszti az esztétikai érzéket, erősíti a gyermekek önbizalmát, jótékonyan hat az önértékelési problémákra. Az alkotó munkát szóbeli feldolgozás kíséri, követheti – alkalmazkodva a terápiás cél megvalósításához. Természetesen a gyermekek és felnőttek másként állnak a rajzos, művészetterápiás folyamathoz, de minden korosztály megélheti segítő, gyógyító erejét. 

A szerepjáték, bábozás, dramatizálás alkalmazásának pozitív hatásairól drámapedagógus szakember előadásában, és a gyakorlatban is szerezhetnek tapasztalatokat a részt vevők.

Mit tanul a gyermek ezekben a játékokban? Segít a szociális világ bonyolult rendszerének kitapogatásában, a gyermek tanulja élményei átfordítását, gyakoroltatja a társas igazodást, a szociális szerepeket (a gyermekek között elfoglalt helyét). Fejleszti a nyelvi és a kommunikációs képességeket, lehetőséget ad a szociális-, és mozgáskészségek gyakorlására, elindítja a fantázia működését. 

Kapcsolattartó helyiség felújítása, vizes blokk felújítása, új mosdó-wc kialakítása, padlóburkolatok cseréje, nyílászárók részleges cseréje (ajtók), fűtéskorszerűsítés, falvizesedés megszüntetése, felületjavítás, festés, világítás korszerűsítése Székesfehérvár Tüzér utca 6. szám alatti ingatlanban. Az ingatlan az intézmény használatában van. A jelenleg működő nagyméretű kapcsolattartó helyiség mellett az épületben található 8 kisebb helyiség felújítását követően jelentősen növelhető a kapcsolattartó helyiségek kapacitása. A felújítással kialakított helyiségek használatával a kapcsolattartások a mai kor követelményeinek jobban megfelelő helyszínt biztosítanának. 

A felújítás során projektarányos akadálymentesítést tervezünk. A kapcsolattartó helyiség akadálymentesítése megtörténik, biztosítva az épületbe történő akadálymentes bejutást, és az épületben való akadálymentes közlekedést, küszöbök megszüntetését és mozgássérült wc és mosdó kialakítását, lehajtható pelenkázó elhelyezését. A nyílászárók részleges cseréje során az ajtók cseréjekor 90 cm-es ajtók kerülnek beszerelésre.  A helyiségek festése során a vakok és gyengén látók érdekében a megfelelő színkontrasztok használatával a falfelülettől eltérő színű mázolást alkalmaznak a nyílászáró körül.

Kerekesszékes gondozottak, illetve mozgássérült hozzátartozók akadálymentesen közlekedhetnek, így hozzátartozójukkal való kapcsolattartási joguk nem sérül.

A helyiségek bútorzattal nem rendelkeznek, berendezésük eszközbeszerzéssel biztosítható. Az alábbi eszközök beszerzése szükséges. 

Taurus PN Layer típusú szék

10.090 Ft

60 db

 605.400 Ft

80x80 cm-es asztal

26.900 Ft

8 db

215.200 Ft

3 fős Wil Esther kanapé

119.990 Ft

5 db

599.950 Ft

4 db DIV 2 fős kanapé

56.990 Ft

4 db

227.960 Ft

Álló fogas

15.790 Ft

8 db

126.320 Ft

Pelenkázó szekrény

29.990 Ft

4 db

119.960 Ft

Játékpolc

22.990 Ft

8 db

183.920 Ft

330 cm-es függöny

2200 Ft/m

24 m

52.800 Ft

járóka

35.000 Ft

2 db

70.000 Ft

150 cm-es sötétítő függöny

3.500 Ft/m

33 m

115.500 Ft

200 cm-es dupla karnis

19.860 Ft

5 db

99.300 Ft

Képkeret 21X29,7 cm

940 Ft

35 db

32.900 Ft

50 l-es billenő fedeles szemetes

7.742 Ft

10 db

77.420 Ft

 A Nevelőszülői Hálózat feladat ellátási hatékonyságának növelése szervezetfejlesztéssel. 

Szemléletformáló, fejlesztő, tehetséggondozó és prevenciós tevékenységgel kapcsolatos tudásbővítő előadások, felkészítések a szakellátásban dolgozó nevelőszülői tanácsadók számára, 10 fős csoportban, 6 órás csoportos foglalkozás keretében 3 alkalommal, workshop jelleggel.

Programok nevelőszülői tanácsadók részére

Tudásbővítő csoportfoglalkozások a fejlesztendő területek megismertetése, a hétköznapok során otthon, szakember nélkül végezhető játékos fejlesztési lehetőségek megismertetése, ezek fontosságának kiemelése.

Szemléletformáló és a prevenciós tevékenységgel kapcsolatos tudásbővítő tréningek a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó nevelőszülői tanácsadók számára.

A tréning alkalmak általános célja, hogy segítse a nevelőszülői tanácsadókat, mint szakembereket abban, hogy képessé váljanak a rájuk bízott nevelőcsaládokban hatékonyan és konstruktívan segíteni az összetettebb problémák esetében is. Önismeretük, szakmai tudatosságuk, szemléletük bővítése, a nevelt gyermekek és családjaik élethelyzetének komplex ismerete által.

A tréning alkalmak konkrét célja, hogy az adott témákhoz kapcsolódó tréninggyakorlatok segítségével sor kerüljön a résztvevők saját élményeinek aktiválására, az esetleges „vakfoltok”, képesség-készség hiányok feltárására, a tanácsadói feladatokhoz nélkülözhetetlen készségek erősítésére és az elméleti ismeretek gyakorlathoz, élményhez kötött átadására. 

A tréningek során elérendő cél, hogy a résztvevő:

·         legyen motivált a tanácsadói munkájához fűződő saját attitűdjei, elvárásai és a benne feszülő ellentmondások feltárására, tudja, ill. akarja azokat tisztázni a realitáshoz igazítani;

·         legyen képes alkalmazkodni a csoport által elfogadott normákhoz és a megfogalmazott keretekhez, szabályokhoz;

·         legyen képes együttműködni a csoporttal és a csoport vezetőivel a saját személyiségének és kommunikációjának fejlesztése során;

·         legyen képes a kapcsolatban résztvevő felek lelkiállapotának, érzelmeinek, viselkedésének változásait tisztán észlelni, és a változás lehetséges okait megkeresni, értelmezni;

·         legyen képes együttműködni a csoporttal és a csoport vezetőivel a saját személyiségének és kommunikációjának fejlesztése során;

·         legyen képes az emberi kapcsolatok működéséről megszerzett tudását a gyakorlatba átültetni, és törekedni a tapasztalatból való tanulásra;

·         az emberi kapcsolatokban jelentkező problémák kezelésénél az elsajátított módszereket

tudja alkalmazni elméleti tudásának felhasználásával együtt;

·         legyen képes a gyakorlatból merített nevelési vagy konfliktus helyzeteket másokkal együttműködve elemezni, konfliktusait hatékonyan megoldani;

·         alakítson ki a stresszt, feszültséget, konfliktust okozó helyzetek felismeréséhez, rendszerben szemléléséhez és kezeléséhez megfelelő képességet;

·         legyen képes a nevelőszülő tevékenysége során várható krízisek és veszteségek kezelésére, ismerje fel a problémajeleket, külső segítség igénybevételének szükségességét;

·         legyen képes a saját érzelmek, indulatok felszínre hozására és azokra való reflektálásra. 

Mivel a tréning a nevelőszülői tanácsadáshoz kapcsolódó készségek fejlesztésén, az elméleti ismeretek, és a gyakorlat integrálásán és a szakmai önismeret – tudatosság növelésén dolgozik, a foglalkozások hatására a nevelőszülői tanácsadói feladatok megoldásának hatékonyabbá válását várjuk el a képzésben résztvevők esetében. 

A tréning keretfeltételei

Tartalmi keretek:

 A három találkozás alkalmával sorra kerülő témák a nevelőszülői tanácsadó feladatainak megfelelően, a gyakorlati ismeretek tréningszerű feldolgozását és ennek az elméleti tudáshoz való integrálását célozzák.

Minden alkalom adott téma köré szerveződik. A foglalkozások felépítése kötött, a bemelegítő, ráhangoló gyakorlatot követi a saját élményt mozgósító gyakorlat, amely az adott témához kötötten a saját élmények felszínre hozását célozza meg. Minden csoporttag aktívan bevonódik egyéni, páros, kiscsoportos gyakorlatok révén, illetve minden résztvevő beszámol minden gyakorlat után a saját megoldásáról, érzéseiről, véleményéről. Ez lehetővé teszi a résztvevők mélyebb megismerését, a csoporttagokban felmerülő félreértelmezések, fogalmi bizonytalanságok, téves ismeretek azonnali korrigálását.

A tréner által kidolgozott gyakorlatgyűjteményekből válogathatják ki a feladatokat, gyakorlatokat. Használhatnak kisfilmeket, beépíthetnek saját praxisukból ismert és használt tréningelemeket. Mindenképpen fontos, hogy ezeket hozzárendelik a témához kapcsolódó jellegzetességekhez, feladatokhoz. Így igazodni tudnak az adott csoport sajátosságaihoz, érzelmi és kognitív szintjéhez, tapasztalataihoz. 

Környezeti feltételek:

A csoportmunkához világos, levegős, fűthető, a résztvevő 10 fő mozgását is lehetővé tevő terem szükséges, amelyben az asztalok, székek elmozdíthatók, kiscsoportos munkához összetolhatóak és a székek az alkalmak többségében körberendezhetőek. Fontos, hogy külső események (zaj, járkálás stb.) ne zavarják meg a csoportmunkát. 

Személyi feltételek:

A tréner megfelelő tapasztalattal rendelkezik a kiscsoportok vezetésében, tréning jellegű felnőtt oktatásban, rálátása van a gyermekvédelmi szakellátás belső folyamataira és a nevelőszülői, és nevelőszülői tanácsadói munkára.

A résztvevők száma: 10 fő. 

Szükséges eszközök:

– előre elkészített, a résztvevők számának megfelelő fénymásolt segédanyag;

– fénymásolási, nyomtatási lehetőség;

– az íráshoz, rajzoláshoz A4-es méretű csatos tábla, rajztábla;

– A4-es, A3-as papír, csomagoló papír;

– flipchart tábla és papír;

– színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, porpasztellkréta, filctoll;

– színes újságok montázs készítéséhez;

– ragasztók, olló;

– sticky notes;

– laptop, projektor, pendrive. 

A tréning alkalmak általános felépítése

10 fős csoportban, 6 órás csoportos foglalkozás keretében 3   alkalommal workshop jelleggel.

Az egyes alkalmak témái meghatározottak, de a tréner a csoport felkészültségének, tapasztalatainak és egyéni sajátosságainak függvényében tervezheti meg a foglalkozások menetét. 

Témák-alkalmak

1. alkalom (6 óra) Probléma feltáró-és megoldó tréning

                              A nevelőszülő tanácsadó munka motivációi. 

2. alkalom (6 óra) Kommunikáció 

3. alkalom (6 óra) Együttműködés, Konfliktuskezelés, kiégés elleni tréning

                              Relaxációs technikák. 

 Hálózati feladatoknak megfelelő informatikai infrastruktúra beszerzése 

Nevelőszülői Hálózat részére nyilvántartó rendszer, Bithegyező BitWin szoftver beszerzése 

 A Bithegyező BitWin keretrendszer folyamatosan nyomon követhetővé teszi a rögzített adatokban történő változásokat. Magas szintű jogosultság rendszerrel rendelkezik, melyben jól szabályozható az „érzékeny” adatok elérhetősége. Az Adattárház modullal lehetőség nyílik a korábban meglévő adatok egységbe szervezésére, és egy-egy gondozott, vagy nevelőszülő teljes történetének egyszerű megjelenítésére. A rendszer biztosítja a képek, dokumentumok tárolását, iktatását. Gondozotti nyilvántartást a gyermekek személyes adatai, nevelőszülők, nevelőszülői tanácsadók, gyermekvédelmi gyámok, valamint vérszerinti szülők és testvérek adatainak rögzítésével. Gazdasági nyilvántartások kezelésére is  alkalmas, mint a gyermekellátások összegének számítása, nyilvántartása, zárolások kezelése, nevelőszülői bruttó bérek számítása, nyilvántartása, banki interfészek, utalások, folyószámlák nyilvántartása, kezelése, költségszintű főkönyvi feladás. Jól használható a rendszer az adatszolgáltatások folyamatában, államkincstári adatszolgáltatás, KSH statisztikai adatszolgáltatás, ellenőrző, egyeztető listák lekérdezése. Interfész kapcsolatot biztosít a KENYSZI rendszerhez. 

A bevezetéshez szükséges feladatok: 

·         a folyamatok pontos feltérképezése;

·         a munkafolyamatok leképezése Bithegyező modulokra;

·         a jelenlegi ügyviteli bázisadatok migrálása a bithegyező rendszerbe;

·         a jelenleg is üzemelő rendszerekhez interfész kapcsolatok kiépítése;

·         egyéb elektronikus formában nyilvántartott adatok egyszeri migrálása;

·         bevezetési tanácsadás, adaptálás;

·         felhasználói és rendszergazdai oktatás a rendszer használatáról. 

A program által biztosított adatlekérési lehetőségek korlátlanok, a törzsadatok pontos, részletes feltöltése, illetve annak naprakész vezetése esetén ezen programból minden adat rendelkezésre áll, amely szükséges lehet az adatszolgáltatáshoz, gondozási nap számításhoz, nevelőszülői bér illetve ellátmány utalásához, szabadság számításhoz.

A beérkezett ügyiratok PDF formátumban történő feltöltése nagy segítséget jelenthet a különböző területeken dolgozó szakembereknek. Ezzel a programmal könnyebben kezelhetőbbé válna a féltestvérek, testvérek adatainak nyilvántartása is, valamint a kiskorúak illetve fiatal felnőttek iskolatípusonként történő besorolása.

A kimenő postázás során az etikettes borítékozás készítése is kiváltható lenne a programban lévő borítéknyomtatás funkcióval. A nevelőszülők tekintetében a 3 éves felülvizsgálatok, a gondozottak tekintetében a kötelező felülvizsgálatok, gondozási szükségletek felülvizsgálati időpontjai is rögzíthetők, illetve listázhatók, ez által pontosabban nyomon követhetőek.

A nevelőszülők kötelező képzését, esetleges mentességét a jogszabálynak megfelelően nyilvántartja a rendszer. Azzal, hogy a működési engedély adatai is rögzíthetőek a rendszerben, pontosan nyomon lehet követni az elhelyezett gyermekek, illetve vérszerinti gyermekek számának figyelembe vételével az üres férőhelyek számát. 

Oldal nyomtatása
 
 
 
NeoSoft